مهار رویش موهای زائد بدنکاهش سرعت رشد و توقف رشد فولیکول ها افزایش بازه زمانی بین...