مهار رویش موهای زائد بدن کاهش سرعت رشد و توقف رشد فولیکول ها افزایش بازه زمانی بین...