عطر مشک با ترکیبات مشک سفید،شکوفه پرتقال و زنجبیل رایحه ای شورانگیز را درمیان درختان مو...