این محصول حاوی اسانس سحرامیز و جادوئی زنبق و سوسن می باشد. این رایحه فریبنده و پر رمز و راز حس...